Lesreglement volwassenen / extra lessen junioren

Hieronder staat het volledige lesreglement voor volwassenen en extra lessen junioren

Lesreglement reguliere groepslessen volwassenen

 1. Het seizoen loopt van 1 januari t/m 31 december. In deze periode worden er 3 lescycli aangeboden van 10 lessen. Er is geen les in de officiële vakanties, op officiële feestdagen en tijdens het Open Toernooi. Let op! De schoolvakanties worden zo veel mogelijk gevolgd. De Voorjaarsvakantie kan daarom afwijken van de officiële data vanwege carnaval en de Meivakantie kan twee weken zijn. Zie jaarkalender voor exacte data.
 2. Een lescyclus bestaat uit 10 lessen in een lesgroep van 4 personen met een garantie van 9 lessen voor € 123,50 pp. Aan het eind van iedere cyclus is een week vrij geroosterd die gebruikt kan worden om een les in te halen die is uitgevallen door slecht weer, afwezigheid van de leraar of uitval door een officiële feestdag.
 3. Er worden naast de reguliere cyclus van 10 lessen nog andere les en trainingsmogelijkheden gedurende het kalenderjaar aangeboden. Deze worden middels een mail vanuit de vereniging, nieuwsbrief vanuit Top Tennis Training Brabant of via de website kenbaar gemaakt. Inschrijven hiervoor verloopt via de applicatie Yourtennis.nl (zie artikel 8)
 4. In de jaarkalender zijn de exacte lesweken, vakanties, officiële feestdagen en inhaalmomenten genoteerd.
 5. Voor het verkrijgen van tennisles is een lidmaatschap van T.V. De IJpelaar verplicht (uitgezonderd de kennismakingscurcus "Maak Kennis Met Tennis" (zie artikel 22)).
 6. De tennislessen worden verzorgd door tennisschool Top Tennis Training Brabant.
 7. Middels een inschrijving verplicht de cursist zich tot betaling van de tennislessen. De cursist machtigt tennisschool Top Tennis Training Brabant het lesgeld eenmalig af te schrijven van het IBAN dat bekend is dan wel het IBAN dat wordt opgegeven.
 8. Opgave voor de tennislessen gebeurt via de applicatie Yourtennis.nl. Uitleg en de link hiernaar toe staan op de website van T.V. de IJpelaar.
 9. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
 10. Aanmelding voor een cursus betekent niet automatisch plaatsing; plaatsing is mede afhankelijk van de overige aanmeldingen, beschikbaarheid van de cursist en beschikbaarheid van de leraar en/of lesbaan. Een inschrijving komt te vervallen wanneer de persoon nergens geplaatst kan worden.
 11. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan tennisschool Top Tennis Training Brabant.
 12. Door cursisten geannuleerde lessen worden niet ingehaald en niet gerestitueerd. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 13. In geval van langdurige ziekte, ernstige blessures etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats ingenomen wordt door een ander, in overleg met de trainer.
 14. De lesduur per lesuur is 60 minuten (inclusief 10 minuten inspeeltijd) tenzij dit nadrukkelijk anders is bepaald. Wanneer een lesgroep niet compleet is wordt naar rato de lestijd aangepast. Bij 3 personen naar 50 min en bij 2 personen naar 40. Dit gebeurt in overleg met de betreffende cursisten.
 15. De trainer beoordeelt of een les wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij u een afbericht ontvangt. Bij twijfel dient u contact op te nemen met de trainer.
 16. Bij verhindering van de trainer komt er een vervangende trainer of de les wordt aan het einde van de lescyclus ingehaald.
 17. Wordt door weersomstandigheden of de conditie van de baan het minimum aantal lessen niet gehaald binnen de lesperiode, dan kan tennisschool Top Tennis Training Brabant  deze lessen ook geven in vakanties, weekenden of buiten de lesperiode.
 18. De banen en de uren waarop kan worden lesgegeven wordt bepaald door het bestuur van de vereniging.
 19. Tijdens de lessen kunnen er videobeelden gemaakt worden door de leraar. Deze beelden zullen uitsluitend worden gebruikt om de kwaliteit van de tennislessen te verhogen. De beelden worden na gebruik gewist en niet zonder toestemming geplaatst in sociale media.
 20. Tennisschool Top Tennis Training Brabant en T.V. De IJpelaar zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers, evenals blessures.
 21. Middels deelname aan de tennislessen gaat u akkoord met het lesreglement. Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten. Tennisschool Top Tennis Training Brabant en .T.V. De IJpelaar behouden het recht om deze fouten te corrigeren en zal de deelnemers tijdig op de hoogte brengen.
 22. Een cursist die niet-lid is kan eenmaal meedoen aan de kennismakingscurcus "Maak Kennis Met Tennis" (5 lessen voor €65,00 voor senioren en 8 lessen voor  €50,00 voor junioren ) en dient (direct) daarna lid te worden van T.V. De IJpelaar of te stoppen.